Motie D66: ecotax vrijstelling groene stroom niet zomaar afschaffen
YourEnergy

Motie D66: ecotax vrijstelling groene stroom niet zomaar afschaffen

 

Kamer wil onderzoek naar gevolgen afschaffen gedeeltelijke ecotax vrijstelling groene stroom

De Kamer is wat voorzichtiger geworden om zonder meer de gedeeltelijk ecotax vrijstelling (vastgelegd in de zogenaamde REB 36i regeling) af te schaffen. De kamer ziet in dat er naar alle waarschijnlijkheid binnen 1,5 jaar niet voldoende duurzame capaciteit in Nederland is gebouwd om aan de vraag naar duurzame energie te kunnen voldoen.

D66 heeft tijdens de behandeling van het belastingplan een motie ingediend om de negatieve effecten van het versneld afschaffen van de gedeeltelijke ecotax op groene stroom te onderzoeken. Het gevolg hiervan is dat de Minister van EZ in de loop van komend jaar met een brief moet komen waaruit de Kamer kan afleiden of het eigenlijk wel gewenst is 36i vanaf 1 januari 2005 volledig af te schaffen. Overigens voegde Staatssecretaris Wijn van Financien hieraan toe dat mocht de Kamer ertoe overgaan om de afschaffing per 1 januari 2005 ongedaan te maken er geen dekking voor het ontstane begrotingstekort is aangegeven.

Yourenergy heeft samen met Greenchoice gestreden voor een gedeeltelijk behoud van de ecotax vrijstelling voor groene stroom.

Hieronder de volledige tekst van de motie zoals deze is ingediend door mevrouw F. Giskes (D66):

Voorgesteld 12 november 2003
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat door de Kamer bij motie gevraagd is naar de effecten, voor- en nadelen van de afschaffing van vraagstimulering via de REB 36i in samenhang met evenredige compensatie aan de aanbodkant via de
MEP;

voorts overwegende, dat REB 36i gefaseerd wordt afgeschaft zonder dat dit inzicht aan de Kamer is geboden;

voorts overwegende, dat de overgang van vraag- naar aanbodstimulering wenselijk is, maar dat een te snelle afschaffing van de vraagstimulering via de REB 36i negatieve effecten kan hebben op het behaalde succes in de groenestroommarkt en de verdere ontwikkeling daarvan;

verzoekt de regering de Kamer inzicht te geven in de mogelijke effecten op de groenestroommarkt als gevolg van volledige afschaffing van de REB 36i per 2005, alsmede aan te geven hoe een soepele overgang van vraag- naar aanbodstimulering is te waarborgen, in de zin dat de negatieve effecten op de groenestroommarkt zo veel mogelijk beperkt worden, en gaat over tot de orde van de dag.
Giskes